BARdzo bardzo

BARdzo bardzo to klub muzyczny mieszczący się w samym sercu Warszawy przy ulicy Nowogrodzkiej 11. Stworzyliśmy to miejsce z pasji, którą realizujemy tworząc bogate kalendarium wydarzeń: koncerty, jamy muzyczne, spotkania oraz imprezy klubowe.

JAZZ SESSION

Obrębowska Iwański Aftyka Szeligowski.

Details

Typ: open
Liczba gości: 200

Jazz Session #56

Zespół składa się z absol­wen­tów dwóch szkół – Poli­ce­al­nego Stu­dium Jazzu im. Hen­ryka Majew­skiego w War­sza­wie oraz Insty­tutu Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach. Muzycy zapre­zen­tują kom­po­zy­cje skrzy­paczki – Ama­lii Obrę­bow­skiej, któ­rych pod­sta­wo­wym budul­cem jest wyko­rzy­sta­nie peł­nego spek­trum brzmie­nia skrzy­piec oraz ich dia­logu z innymi instru­men­tami. Ser­decz­nie zapra­szamy na 56. odsłonę Jazz Ses­sion!

SKŁAD:
Ama­lia Obrę­bow­ska – skrzypce
Piotr Iwań­ski – for­te­pian
Michał Aftyka – kon­tra­bas
Michał Sze­li­gow­ski – per­ku­sja

Patro­nat medialny: Jazz Forum, Jaz­zPRESS, Radio Kam­pus, Going., Pro Drum, Quality Stu­dio – recor­ding and sound pro­duc­tion, Sklep Muzyczny Pasja.

Bilety

Bilety na koncert w cenie 20 zł do nabycia online przez portale going.pl oraz Empik. Bilety dostępne są również przed wejściem na wydarzenie.

Na Jazz Session wstęp wolny.

Ama­lia Obrę­bow­ska Quar­tet – Kalej­do­skop Osiem­na­sty:

O ARTYSTACH:
Ama­lia Obrę­bow­ska gra na skrzyp­cach od 7 roku życia. Swą przy­godę z impro­wi­za­cją roz­po­częła pod koniec 2013 roku, a rok póź­niej odkryła, że wielką radość spra­wia jej rów­nież pisa­nie i wyko­ny­wa­nie wła­snych kom­po­zy­cji. W latach 2014-2019 stu­diowała na Aka­de­mii Muzycz­nej im. Karola Szy­ma­now­skiego w Kato­wi­cach na kie­runku Jazz i muzyka estra­dowa w kla­sie prof. Hen­ryka Gem­bal­skiego, a od 2017 stu­diuje na Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym im. Fry­de­ryka Cho­pina w kla­sie prof. Mate­usza Smo­czyń­skiego. Jest lau­re­atką nagrody publicz­no­ści oraz nagrody spe­cjal­nej na Seifert Com­pe­ti­tion 2018 w Lusła­wi­cach, wyróż­nie­nia w kon­kur­sie na Nową Nadzieję Jazzu na Novum Jazz Festi­val 2016 w Łomży oraz na Blue Note Poznań Com­pe­ti­tion 2017 oraz fina­listką Kro­kus Jazz Festi­val 2017 i Novum Jazz Festi­val 2017.

Piotr Iwań­ski – pia­ni­sta, aran­żer. Edu­ka­cję zdo­by­wał u takich muzy­ków jak Woj­ciech Majew­ski, Michał Tokaj, Andrzej Jago­dziń­ski czy Mar­cin Bana­szek. Cen­trum jego muzycz­nych zain­te­re­so­wań sta­nowi jazz, pio­senki a także muzyka poważna. Wystę­puje jako pia­ni­sta solowy, akom­pa­nia­tor oraz czło­nek kilku zespo­łów o róż­nym muzycz­nym cha­rak­te­rze (m.in. Grzeczni Chłopcy, Gan­t& amp; Sava, Michał Skwier­czyń­ski Quar­tet). Udziela się w war­szaw­skich teatrach w spek­ta­klach dla doro­słych oraz dzieci a także współ­pra­cuje z Dzia­łem Edu­ka­cji Fil­har­mo­nii Naro­do­wej. Współ­pra­co­wał m.in. z Cze­sła­wem Mozi­lem czy Joanną Kulig. Jako pia­ni­sta i aran­żer pra­co­wał dla Cen­trum Nauki Koper­nik oraz marki Rese­rved. W muzyce ceni oszczęd­ność i powścią­gli­wość – tak, aby każdy zagrany dźwięk nosił więk­szą odpo­wie­dzial­ność. Wraz z PSJ Trio zdo­był Grand Prix w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie CEA w spe­cjal­no­ści Zespoły Jaz­zowe w roku 2017.

Michał Aftyka – kon­tra­basista, uczeń Wydziału Jazzu ZPSM im. F. Cho­pina w War­sza­wie w kla­sie kon­tra­basu Andrzeja Święsa. Współ­pra­co­wał m.in. ze Zbi­gnie­wem Namy­słow­skim, JackiemNamy­słow­skim, Mate­uszem Smo­czyń­skim, Toma­szem Wend­tem. Sty­pen­dy­sta Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego. Na co dzień współ­two­rzy wiele pro­jek­tów zwią­za­nych z war­szaw­skim i łódz­kim śro­do­wi­skiem jaz­zo­wym.

Michał Sze­li­gow­ski – absol­went kie­runku Per­ku­sja Jaz­zowa w kla­sie prof. Krzysz­tofa Gra­dziuka na Wydziale Jazzu w PSJ im. Hen­ryka Majew­skiego w War­sza­wie oraz stu­dent Aka­de­mii Muzycz­nej im. Karola Szy­ma­now­skiego w Kato­wi­cach w kla­sie prof. Adama Buczka. Współ­pra­co­wał m. in. z Orkie­strą Iuven­tus, Ser­jem Tan­kia­nem i Krze­si­mi­rem Dęb­skim. Wystę­po­wał m.in. na Jaz­z­trzę­bie Festi­val, Jazz w Ruinach oraz w finale Jazz Juniors z Monika Mal­czak Quin­tet. Udziela się rów­nież w zespole Prze­my­sław Chmiel Quar­tet, z któ­rym zdo­był II miej­sce na Blue Note Poznań Com­pe­ti­tion 2018.